Vores backup specialister
Overvåger og fejlretter dine backupjobs - dagligt
Start her
Cloud to Cloud backup
Vi tager backup af alle jeres cloud services
Lær mere

Prisoversigt

Priser

Her har du en oversigt over alle  priser. Alle priser er eksl. moms.

Når du benytter Databoks remote backup betaler du som minimum for oprettelse og tre måneders abonnement. Det månedlige abonnement afhænger af din samlede datamængde.

GET STARTED

0$ /måned

Tak, vi vil snart kontakte dig

Bestilling af remote backup

Prisfastsættelse for lagerplads.

/måned

Abonnement om måneden

For abonnementer over 1.000 Gb koster det 15 kr. om måneden pr. ekstra 10 GB

Licens oprettelses gebyr. 

Derefter beregnes kun GB pris.

Sæt kryds 

1

Backup Klient

Backup softwaren. Nødvendig. 625 Kr. Pr. Installation - Indeholder Fil, IBM Lotus Domino, IBM Lotus Notes, Microsoft Exchange Server Database, Microsoft SQL Server, MySQL Database, Oracle Database, Windows System, Windows Systems State backup modules

1

MS SQL

25 Kr. Pr. Server

1

Hyper-V VM

225 Kr. Pr. Instans

1

VMware VM

225 Kr. Pr. Instans

1

Office 365

125 Kr. Pr. Konto

Valgt forudbetaling
Sæt kryds 

Standard vilkår:
Backup-ydelsen

Ydelsen omfatter afvikling, overvågning og lagring af ekstern backup af flade lukkede filer, lukkede databaser samt komplementerende ydelser. Kundens data kopieres helt eller delvist til Databoks` datacenter med en frekvens bestemt af Kunden. Databoks™ remote backup lagrer modtaget data forsvarligt og sikrer, at det ikke er muligt for uvedkommende at opnå adgang til disse data. Data vil blive lagret af Databoks remote backup i en periode, der fastsættes af Kunden via remote backup klienten.
Kundens data sikres med minimum 128-bit kryptering og al data-kommunikation mellem Kundens remote backup klient og Databoks` datacenter sker via SSL(Secure Socket Layer). Alle automatiske backup-procedurer bliver overvåget. Hvis Databoks` datacenter på det af Kunden definerede tidspunkt ikke har modtaget data fra Kunden, eller hvis der er registreret fejl i forbindelse med backup-proceduren, bliver Kunden automatisk kontaktet via e-mail følgende morgen. Der er mulighed for at lave særskilt aftale om, at DATABOKS kontakter Kunden telefonisk i tilfælde af gentagne backup-fejl.

Tillægs-ydelsen

Databoks tager som tillægs-ydelse årsbackup på bånd i perioden 25. januar – 25. februar. Årsbackupperne bliver gemt i 3 år. Årsbackupperne bliver opbevaret i brandsikre skabe på Databoks kontor i Herlev. Årsbackupperne ligger i 1 eksemplar. Årsbackupperne er en tillægs-ydelse og Databoks kan ikke gøres erstatningsansvarlige for datatab vedrørende årsbackupperne. 

Supplerende ydelser

30 minutter telefonisk opstartshjælp. Hjælpen omfatter vejledning og hjælp til installation af fjernbackup klient, og generelle retningslinier til bestemmelse af hvilke data, der bør tages backup af. Ansvaret for bestemmelse af hvilke data, der skal medtages i en backup, påhviler dog alene Kunden. Første backup foretaget on-site hos Kunden. Ønsker Kunden ikke, f.eks. af tidsmæssige årsager, at anvende internettet til første backup, kan en tekniker udsendt af DATABOKS foretage en on-site backup, hvor backupdata overføres til en mobil server. Den mobile server transporteres herefter til Databoks datacenter, hvor Kundens data eksporteres til de centrale serversystemer. Herefter sker klarmelding, og den automatiske backup via internettet igangsættes efter nærmere aftale. Data-analyse. DATABOKS tilbyder assistance til at bestemme hvilke filer, mapper og databaser, der skal tages backup af, og fastsættelse af en procedure til korrekt backup af databaser. Såfremt Kunden installerer nye applikationer eller ændrer filstrukturen, således at omfanget af den eksisterende backup skal ændres, kan assistance tilkøbes som konsulentydelse. Det er dog hele tiden Kundens ansvar at sikre, at al relevant data inkluderes i backuppen.Genetablering af data på Kundens adresse. Ønsker Kunden i et konkret tilfælde ikke at anvende internettet til genetablering af data, kan en tekniker udsendt af DATABOKS gennemføre en genetablering af data på Kundens adresse på en af Kunden anvist maskine. Assistancen omfatter genetablering af data på Kundens system. Det er Kundens ansvar at få sit system i drift igen.

Tilfredshedsgaranti

Databoks yder en 30 dages tilfredshedsgaranti til alle nye kunder. Tilfredshedsgarantien giver kunden mulighed for at få refunderet oprettelse på abonnementet, evt. database modul, samt første kvotabetaling, hvis Databoks remote backup ikke fungerer tilfredsstillende.

Kunden kan alene gøre krav på tilbagebetaling indtil den 30. dag efter installationsdagen.

Sikkerhed

Kundens data lagres på Databoks` servere, og bliver altid krypteret med 128 bit kryptering. Al data-overførsel mellem Kunden og Databoks datacenter bliver krypteret i 2 niveauer:
1. Som standard bliver al Kundens data krypteret med 128 bit kryptering i remote backup klienten, inden data overføres
2. Selve overførslen sker over en sikker SSL forbindelse, krypteret med 128 bit kryptering.

For at sikre Kunden imod datatab i tilfælde af, at Kunden mister krypteringskoden til data lagret hos
Databoks, har Kunden mulighed for at tegne en deponeringsaftale hos Dansk Deponerings Institut.
Aftalen indebærer, at en kopi af krypteringskoden opbevares hos Dansk Deponerings Institut. 

DATABOKS har IKKE mulighed for at genskabe krypteringskoden, såfremt Kunden mister denne og ikke har indgået en deponeringsaftale.
DATABOKS har ikke adgang til at læse indholdet af Kundens filer, og her ej heller mulighed for at genskabe disse.
DATABOKS handler alene efter Kundens instruks for så vidt angår Kundens data. Dermed opfyldes kravet til aftaler mellem databehandler og dataansvarlig i Lov om behandling af personoplysninger §42 stk. 2.

Fortrolighed/tavshedspligt

DATABOKS´ medarbejdere skal iagttage ubetinget tavshed og fortrolighed overfor uvedkommende vedrørende Kundens forhold.
Ingen af DATABOKS’ medarbejdere kan genskabe eller på anden måde opnå adgang til de data Kunden lagrer hos Databoks.
DATABOKS kender ikke Kundens krypterings-password, og kan ikke fremskaffe det eller ændre det, hvis Kunden skulle miste det.
Alle medarbejdere har underskrevet tavsheds- og fortroligheds erklæring og har ren straffe attest.

Support
Der er udarbejdet en fyldestgørende opstartguide til hjælp for Kundens installation og konfiguration af fjernbackup klienten. Opstartsguiden kan hentes på DATABOKS website. Såfremt Kunden får problemer, som han ikke selv kan løse, er der mulighed for at købe 30 minutters telefon support.

Der ydes kun gratis support på problemer, der relaterer sig direkte til backup-produktet. Såfremt Kunden ønsker hjælp til ændring i konfigurationen af backuppen eller til installering på flere/nye maskiner, sker dette kun ved køb af vores tilkøbsprodukter.

Tekniske forudsætninger
Følgende forudsætninger skal være opfyldte forud for installation af remote backup klient på Kundens
system:

Der skal være etableret netværksadgang i form af en internetforbindelse eller en fast forbindelse, som kan anvendes til dataoverførsel mellem Kunden og Databoks’ datacenter. Forbindelsen skal være tilgængelig på de tidspunkter, hvor backup eller arkivering skal foregå.

Al netværkskommunikation skal være baseret på TCP/IP-protokollen og Kundens maskiner skal være i netværk med internetadgang. Port 80 og 143 skal være åben for udgående trafik.

Licens- og ejerforhold
Kunden er ikke berettiget til at overgive, kopiere eller på anden vis overlade de overgivne programmer eller udstyr til 3. part. Ved aftalens ophør returneres alt udleveret programmel m.v. på forlangende til DATABOKS.

DATABOKS’ rettigheder til programmel installeret på Kundens systemer er beskyttet af dansk ophavsretlig lovgivning.

Ansvar
Fjernbackup klienten er testet på alle gængse platforme. DATABOKS hæfter dog ikke for direkte eller indirekte skader på Kundens hardware og software, som måtte opstå som følge af installation eller brugen af fjernbackup klienten. DATABOKS garanterer en oppetid på 99% på de centrale serversystemer. Ved oppetid forstås fuld funktionalitet på de centrale serversystemer i Databoks’ datacenter.

Følgende hændelser medgår ikke ved beregning af oppetid/nedetid:

Planlagt driftsstop. Planlagte driftsstop meddeles via e-mail 24 timer før det planlagte driftsstop. Nedetid som skyldes fejl i udstyr hos Kunden.
Nedetid som skyldes fejl på dataforbindelsen mellem Kunden og linieleverandøren. Nedetid som skyldes denial-of-services angreb.

DATABOKS hæfter ikke for tabt fortjeneste, driftstab, eller krav rejst mod Kunden af tredje mand, som
følge af DATABOKS’ levering af denne kontrakts backup-ydelse. DATABOKS hæfter kun for forsætlige og
groft uagtsomme forhold. DATABOKS’ erstatningspligt kan maksimalt udgøre 3 gange det samlede beløb,
som Kunden har betalt DATABOKS og maksimalt kr. 100.000,-.

DATABOKS kan ikke gøres ansvarlig for force majeure forhold, såsom oprør, krig, vareknaphed, eller
manglende energiforsyning.

Abonnement
Kunden kan vælge at betale forud på kvartal- eller årsbasis. Såfremt Kunden vælger at betale på
årsbasis, vil der opnås en rabat.

Fakturering sker igen 3 uger før den forudbetaltes periodes udløb. Valg af forudbetaling har ingenindflydelse på opsigelsesvarsel. Såfremt der foretages opgradering til et større backup-abonnement, skalprisforskellen mellem de 2 backup-abonnement betales, før Kundens konto bliver opgraderet.

Betaling er rettidig, når den registreres modtaget senest 8 dage efter forfaldsdato. DATABOKS er berettiget til at regulere priser i henhold til det af Danmarks Statistik udregnede netto pris index. Såfremt betaling ikke sker rettidigt påløber der renter på 2% pr. måned, og DATABOKS er ikke forpligtet til at aktivere Kundens konto, og dermed modtage backup-data før betaling har fundet sted. Kunden kan på intet tidspunkt forlange hel eller delvis tilbagebetaling for erlagt backup-afgift.

Opsigelse
Denne kontrakt kan både fra DATABOKS’ og Kundens side opsiges med 3 måneders varsel til den første i måneden.

Værneting
Enhver tvist i mellem DATABOKS’ og Kunden, der udspringer af nærværende aftale, afgøres ved anlæggelse af retssag ved Københavns Byret og ved anvendelse af dansk ret.

Krypteringsnøgle
Det er til enhver tid Kundens eget ansvar at opbevare krypteringsnøglen til genskabelse af data.
DATABOKS kan under ingen omstændigheder genetablere Kundens data, uden Kundens krypteringsnøgle.
 

DATABOKS kan derfor ikke gøres ansvarlig for evt. tab af data i forbindelse med at Kunden har mistet eller glemt sin krypteringsnøgle. 

Resumé

Beskrivelse Information Antal Pris
Discount :
Total :/måned

Bestil min plan